REGULAMIN KONKURSU „KOLEKCJA SZTUKI - BEKSIŃSKI”
§ 1. Postanowienia Ogólne
Konkurs jest organizowany pod nazwą „KOLEKCJA SZTUKI - BEKSIŃSKI” (zwany dalej: „Konkursem”).
Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, a także sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.
Organizatorem Konkursu jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000047082 (zwana dalej: „Organizatorem”). Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu prowadzi Organizator. Organizator jest jednocześnie fundatorem nagród w Konkursie oraz wydającym nagrody.
Celem Konkursu jest promocja produktów pod marką BYTOM.
Konkurs organizowany jest w terminie: od dnia 11.08.2021 roku od godziny 16:00 do dnia 20.08.2021 roku do godziny 23:59 w serwisie społecznościowym Instagram na profilu marki BYTOM: instagram.com/bytomstyl oraz na serwisie społecznościowym Facebook na profilu marki BYTOM: www.facebook.com/BYTOM.garnitury (zwanych dalej: „Serwisami”/”Serwisem”), za pośrednictwem postu zamieszczonego w Serwisach (dalej: „Post konkursowy”).
Organizator oświadcza, że Konkurs, organizowany za pośrednictwem Serwisów, nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też bezpośrednio związany z Serwisami. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie Serwisom. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie Serwisów z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.
Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw lub obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym także prawa do nagrody.
Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 

§ 2. Zasady Uczestnictwa
W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zwani dalej: „Uczestnikiem”/„Uczestnikami”).
Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest również posiadanie konta na Instagramie lub na Facebooku oraz aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail).
Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, zleceniobiorcy i współpracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin takich osób, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie.
Na zasadach określonych w ust. 3 powyżej, zostaną również wykluczeni Uczestnicy, których zgłoszenia konkursowe w jakikolwiek sposób mają na celu ośmieszenie lub powodują lub mogą powodować negatywne skutki dla Organizatora.
W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny zgłoszeń konkursowych oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (zwaną dalej: „Komisją”). W skład Komisji wejdą trzy osoby wskazane przez Organizatora.
 

§ 3. Zadanie konkursowe
Konkurs polega na wykonaniu zadania: „Wyobraź sobie, że powstaje kolejna kolekcja BYTOM z obrazami Zdzisława Beksińskiego. Zaproponuj nazwę dla tej kolekcji.” (zwane dalej: „Zgłoszenie konkursowe”).
Zgłoszenia konkursowe należy opublikować w formie komentarza pod Postem konkursowym w jednym z Serwisów na profilu marki BYTOM pod adresem: instagram.com/bytomstyl lub www.facebook.com/BYTOM.garnitury (zwane dalej: „Zgłoszenie konkursowe”).
Każdy z Uczestników może przesłać tylko jedno Zgłoszenie konkursowe.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać poniższe warunki:
powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych
z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego;
nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących marki BYTOM;
nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich.
Uczestnik publikując Zgłoszenie konkursowe zgadza się na jego wykorzystanie przez Organizatora w komunikacji marketingowej Organizatora w serwisach społecznościowych Instagram i Facebook prowadzonych przez markę BYTOM.
 

§ 4. Wybór Zwycięzcy
W terminie 14 dni od zakończenia Konkursu, Komisja wybierze maksymalnie 5 Zgłoszeń konkursowych kierując się kryteriami: kreatywności, oryginalności, pomysłowości i zgodności z założeniami Zadania konkursowego. Uczestnik, który opublikował wybrane Zgłoszenie konkursowe, będzie uprawniony do otrzymania nagrody (zwany dalej: „Zwycięzcą Konkursu”).
Organizator zastrzega sobie prawo do wybrania mniej niż 5 Zgłoszeń konkursowych lub też niewybrania żadnego Zgłoszenia konkursowego, o czym poinformuje w komentarzu pod Postem konkursowym zamieszczonym w Serwisach.
Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w wiadomości prywatnej
w Serwisie, za pośrednictwem którego przesłał on swoje Zgłoszenie konkursowe, oraz wskazany na liście Zwycięzców Konkursu zamieszczonej w komentarzu pod Postem konkursowym zamieszczonym w Serwisach.
W przypadku braku możliwości powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygraniu nagrody, braku kontaktu ze strony Zwycięzcy Konkursu we wskazanym terminie lub w przypadku niepodania wymaganych danych przez Zwycięzcę Konkursu w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygranej bądź podania nieprawdziwych danych, nagroda nie zostanie przyznana, a Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody. W takim przypadku Organizator powtarzając procedurę powiadomienia o wygranej skontaktuje się z kolejną osobą, która zajęła kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź zdecyduje o przepadku nagrody.
Zwycięzca Konkursu zgadza się na wykorzystanie Zgłoszenia konkursowego przez Organizatora w prowadzonych przez niego w przyszłości wszelkich działaniach marketingowych i promocyjnych marki BYTOM.
 

§ 5. Nagrody
Nagrodą w Konkursie dla każdego Zwycięzcy Konkursu jest wybrany przez Zwycięzcę Konkursu jeden T-shirt z aktualnej oferty BYTOM, w cenie detalicznej w dniu wydania nagrody do 179,90 zł (zwana dalej: „Nagrodą”).
Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom Konkursu w sposób ustalony z Organizatorem.
Do wartości Nagrody podlegającej opodatkowaniu zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody. Zwycięzca Konkursu zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zdobywcy Nagrody podlegającej opodatkowaniu obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Warunkiem wydania Zwycięzcom konkursu Nagród podlegających opodatkowaniu jest wypełnienie przez Zwycięzcę konkursu Formularza Podatkowych Danych Osobowych (stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu) i przesłanie go do Organizatora.
Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są w terminie 7 dni od dnia wysłania do nich przez Organizatora wiadomości o wygranej przesłać pocztą Formularz Podatkowych Danych Osobowych, niezbędny w celu wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora, o których mowa w ust. 4 powyżej.
Niezachowanie terminu wskazanego w ust. 5 powyżej, podanie nieprawidłowych lub niepełnych danych, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość wręczenia Nagród skutkują utratą praw do nich, a Nagrody pozostają wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 

§ 6. Wydanie Nagród
O fakcie wygranej Organizator poinformuje Zwycięzcę Konkursu w wiadomości prywatnej
w Serwisie, za pośrednictwem którego przesłał on swoje Zgłoszenie konkursowe. Wiadomość ta będzie zawierała prośbę o kontakt Zwycięzcy Konkursu oraz o podanie informacji, o których mowa w ust. 2 poniżej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Organizatora. Zwycięzca Konkursu powinien wysłać wiadomość do Organizatora w terminie 7 dni od dnia wysłania wiadomości przez Organizatora.
Organizator w wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej zażąda od Zwycięzcy Konkursu podania danych niezbędnych do wydania Nagrody, takich jak:
imię i nazwisko;
adres zamieszkania oraz adres, na który ma zostać wysłana Nagroda (jeśli jest inny niż adres zamieszkania i nie zostanie ustalony inny sposób wydania Nagrody).
Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom Konkursu w terminie do 14 dni roboczych
od momentu otrzymania przez Organizatora danych adresowych od Zwycięzców Konkursu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania którejkolwiek
z Nagród, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
 

§ 7. Postępowanie Reklamacyjne
Reklamacje dotyczące Konkursu można składać pisemnie na adres pocztowy: VRGA.
ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków lub na adres e-mail: mkt@bytom.com.pl.
Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
W celu przyspieszenia postępowania reklamacyjnego reklamacja powinna zawierać następujące dane:
imię, nazwisko,
dokładny adres Uczestnika,
powody reklamacji.
Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres podany
w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Uczestnika.
 

§ 8 Prawa autorskie
Uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawo do przesłanego w ramach Konkursu Zgłoszenia konkursowego, w tym w szczególności pełne majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego tekstu.
W przypadku naruszenia przez Uczestnika praw osób trzecich poprzez dokonanie Zgłoszenia konkursowego i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi, wszelkie koszty powstałe w wyniku zgłoszenia takich roszczeń ponosi ten Uczestnik.
Uczestnik, z chwilą dodania zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji na okres 5 lat do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu konkursowym (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika Nagrody), w szczególności z utworów bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na polach eksploatacji obejmujących w szczególności:
utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską;
wprowadzenie do obrotu;
wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a. powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;
rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego;
wykorzystanie w działaniach reklamowych, promocyjnych i marketingowych prowadzonych przez Organizatora, w szczególności do celów promocyjnych samego Konkursu.
Uczestnik wyraża zgodę na to, by przesłany przez niego w ramach wykonania Zgłoszenia konkursowego tekst stanowiący utwór mógł być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych.
Organizator upoważniony jest do korzystania z utworu w sposób anonimowy, tj. bez uprzedniego poinformowania o tym Uczestnika i bez oznaczania utworu imieniem i nazwiskiem Uczestnika.
Uczestnik oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do utworów stworzonych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.
Z tytułu przeniesienia praw autorskich i innych praw do nagrodzonego Zgłoszenia konkursowego Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie lub jakiekolwiek inne roszczenia względem Organizatora lub osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.
 

§ 9. Przetwarzanie Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, tj. VRG Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS: 0000047082 (dalej: „Administrator”).
Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych).
Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia Zwycięzców Konkursu, wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także w celach marketingowych oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa profilu w Serwisie. Uczestnicy, którzy zostaną Zwycięzcami Konkursu, zostaną poproszeni w drodze wiadomości e-mail, o podanie niezbędnych dla Organizatora, dodatkowych danych osobowych, w szczególności danych niezbędnych do wydania Nagrody oraz do realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Brak wypełnienia tego warunku, będzie skutkować przyznaniem nagrody Uczestnikowi Konkursu, który zajął kolejne, niższe miejsce
w Konkursie bądź przepadkiem Nagrody.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w Konkursie oraz otrzymania Nagrody.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu i rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji lub do czasu cofnięcia zgody (w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych).
Dane Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego w związku z odprowadzeniem podatku dochodowego od nagród uzyskanych w Konkursie.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu
do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych u Administratora są następujące - adres
e-mail: inspektorODO@vrg.pl
 

§ 10. Postanowienia Końcowe
Uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
Regulamin jest dostępny przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.bytom.com.pl/a-oferty-promocyjne-regulaminy, w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie .PDF, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.
Organizator uprawniony jest do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
 

Kraków, dnia 10 sierpnia 2021 r.

Organizator: VRG S.A.