Informacja o ochronie danych osobowych

(obowiązuje od 01.12.2018)Administrator Danych Osobowych


Zgodnie z art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych jest VRG S.A. ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków (dalej jako: „Spółka”).Inspektor Ochrony Danych Osobowych


Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IODO), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną pod adresem: iodo@bytom.com.plCel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych przez Spółkę


Podane dane osobowe w formularzach kontaktowych oraz przekazywane w ramach przesyłanej korespondencji przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie w zakresie wskazanym w formularzu kontaktowym / tej korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
tj. prawnie uzasadnionego interesu Spółki, przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji
w związku z zadanym pytaniem, a następnie w celach archiwizacyjnych (nie dłużej niż przez 3 lata).
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenie korespondencji.Przekazywanie danych osobowych


Twoje dane osobowe:

  • mogą być przekazywane do podmiotów świadczących na rzecz Spółki usługi techniczne
    i informatyczne (np. w zakresie hostingu poczty elektronicznej, utrzymania systemów informatycznych etc.),
  • mogą być przekazywane do Partnerów Spółki prowadzących salony stacjonarne marki BYTOM
    (w zależności od treści zapytania),
  • nie będą przekazywane przez Spółkę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych


Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych przypadkach i zakresie określonym w RODO.

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w dowolnym momencie – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Ciebie decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).