Regulamin Bytom Klub

ANEKS NR 1

DO REGULAMINU BYTOM KLUB

podpisany w dniu 29.09.2020 roku w Krakowie, przez:


VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).§1.


Organizator postanowił zmienić Regulamin programu Bytom Klub („Regulamin") wprowadzając następujące zmiany:


1. Pkt. 1 ust. 3 Regulaminu otrzymuje nowe następujące brzmienie:


„Do programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz poprawnie wypełni Formularz Rejestracyjny poprzez Aplikację Mobilną, zwana dalej Uczestnikiem. Wyjątkiem są pracownicy sklepów Bytom oraz członkowie ich rodziny, którzy do Programu nie mogą przystąpić. Przez członka rodziny należy rozumieć małżonka, zstępnego, wstępnego oraz rodzeństwo.”


2. Pkt. 1 ust. 4 Regulaminu otrzymuje nowe następujące brzmienie:


„Program skierowany jest do Klientów, dokonujących zakupów produktów we wszystkich sklepach firmowych Bytom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem outlet’ów Bytom, mających jednocześnie adres korespondencyjny w Polsce.”


3. Pkt. 2 ust. 1 Regulaminu otrzymuje nowe następujące brzmienie:


„Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie musi pobrać aplikację mobilną Bytom Klub, założyć konto w aplikacji mobilnej, przystąpić do Programu oraz wypełnić swoje dane w Formularzu Rejestracyjnym udostępnianym za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Za pomocą systemu Uczestnikowi przydzielany jest numer karty Uczestnika Programu i generowany jest kod kreskowy wyświetlany w aplikacji mobilnej (karta wirtualna). Każdemu Uczestnikowi przypisane jest jedno konto w Programie i przydzielany jeden kod kreskowy na podstawie adresu e-mail podanego przez Uczestnika. Efekt rejestracji widoczny będzie w aplikacji oraz mailu powitalnym, który przychodzi na wskazany podczas rejestracji adres e-mail Uczestnika Programu.


Uczestnik, podając nowy adres email (inny niż podany uprzednio przy przystępowaniu do Programu), będzie traktowany jako osobny Uczestnik, z osobnym kontem w Programie. W przypadku podania przez Uczestnika przy przystępowaniu do Programu za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej adresu e-mail innego niż podany uprzednio przez Uczestnika, Organizator nie będzie dokonywał transferów zgromadzonego rabatu wartościowego między kontami.”


4. Pkt. 2 ust. 2 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:


„Formularz Rejestracyjny powinien zostać wypełniony w sposób kompletny i zgodny z prawdą. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za poprawność wprowadzonych danych.”

5. Pkt. 2 ust. 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niekompletnych lub nieprawdziwych danych.”

6. Pkt. 2 ust. 5 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„Uczestnikowi, po dokonaniu rejestracji zostanie przypisana Karta Bytom Klubu, mająca postać wyłącznie wirtualną i nadany indywidualny numer. Karty Bytom Klubu wydane przez Organizatora do dnia ogłoszenia nowego regulaminu będą nadal honorowane w Sklepach firmowych Bytom.”

7. Pkt. 3 ust. 4 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„Uczestnik jest zobowiązany powiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o aktualnych promocjach przeznaczonych dla Uczestników Programu. Uczestnik osobiście modyfikuje swoje dane i zmienia je w aplikacji mobilnej. Zmiany swoich danych, w tym udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną można dokonywać poprzez aplikację mobilną na telefonie lub na stronie internetowej (https://www.klub.bytom.com.pl/frontoffice).”

8. Pkt. 4 ust. 5 Regulaminu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku utraty Karty Bytom Klubu Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora, w jednym ze sklepów Bytom. Zebrane na koncie Uczestnika rabaty wartościowe będą skutecznie zabezpieczone dopiero od momentu zablokowania Karty, które nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez pracownika sklepu Bytom informacji o fakcie utraty Karty Bytom Klubu oraz wszystkich niezbędnych danych do autoryzacji. W miejsce utraconej Karty Bytom Klubu, Uczestnikowi nie będzie przyznawana nowa karta fizyczna – możliwe jest jedynie nadanie karty wirtualnej, znajdującej się w aplikacji mobilnej.”

9. Pkt. 4 ust. 6 Regulaminu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Numer Karty lub adres e-mail oraz hasło umożliwiają zalogowanie się do Aplikacji Mobilnej lub na stronie internetowej Organizatora do Konta Uczestnika. Po zalogowaniu się Uczestnik może sprawdzić stan swojego konta, przeglądać historię transakcji, zapoznać się z indywidualnymi promocjami skierowanymi do Uczestników, edytować swoje dane, itd.”

10. Pkt. 4 ust. 7 Regulaminu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rabaty wartościowe zebrane przez Uczestników na Koncie Klienta są ważne przez okres 12 miesięcy, licząc od daty ich przyznania na Konto Klienta. Po upływie powyższego terminu rabaty wartościowe, które nie zostały wykorzystane zgodnie z Regulaminem, tracą ważność i będą odjęte z Konta Klienta.

Jeżeli Uczestnik nie dokona żadnego zakupu w sklepach Bytom przez okres dłuższy niż 7 lat konto Uczestnika zostaje dezaktywowane.”

11 Pkt. 5 ust. 4 Regulaminu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

 „Warunkiem naliczenia rabatu wartościowego czy też wykorzystania go jest wręczenie przez Uczestnika swojej Karty Bytom Klub lub okazanie przez Uczestnika telefonu z kodem kreskowym znajdującego się w aplikacji mobilnej Bytom sprzedawcy w sklepie stacjonarnym Bytom, przed dokonaniem zapłaty za produkty (przed zamknięciem transakcji).

Rabat wartościowy zapisywany jest w systemie Programu automatycznie po zeskanowaniu przez sprzedawcę karty Bytom Klub Uczestnika lub kodu kreskowego w aplikacji mobilnej. W przypadku zakupu w Sklepie Internetowym naliczanie rabatu wartościowego zapisywane jest w systemie Programu po 25 dniach od dokonania transakcji i wydruku paragonu (warunkiem koniecznym naliczenia rabatu wartościowego  za zakupy w Sklepie Internetowym na konto Uczestnika jest posiadanie konta Klienta w Sklepie Internetowym z dopisanym do niego numerem karty Bytom Klub).”

12. Dodany zostaje pkt. 5 ust. 17 Regulaminu o następującej treści:

 „Zgromadzony rabat wartościowy podlega wykorzystaniu przy dokonywaniu zakupów produktów w cenach regularnych, jak i wyprzedażowych, wyłącznie w sklepach stacjonarnych Bytom. Wykorzystania rabatu wartościowego nie można łączyć z innymi promocjami czy akcjami rabatowymi.”

13. Pkt. 6 ust. 1 Regulaminu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie jego trwania. Oświadczenie o rezygnacji musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności w sklepie Organizatora lub poprzez wypełnienie oświadczenia o rezygnacji w aplikacji mobilnej. Rezygnacja wchodzi w życie z chwilą otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o rezygnacji.”

14. Pkt 9 ust. 2 Regulaminu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Niniejszy Regulamin uważa się za zaakceptowany przez Uczestnika przez wypełnienie przez niego Formularza Rejestracyjnego.”


§2.

Pozostałe warunki Regulaminu pozostają bez zmian.


§3.

Aneks wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej: www.bytom.com.pl


§4.

Tekst jednolity Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.


Załącznik nr 1

REGULAMIN BYTOM KLUB

(obowiązujący od 1.10.2020 r.)


§1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa warunki programu Bytom Klub, zwanego dalej Programem.
  2. Organizatorem Programu jest VRG SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pilotów 10 (31-462), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 675-000-03-61, REGON 351001329, zwana dalej Organizatorem.
  3. Do programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz poprawnie wypełni Formularz Rejestracyjny poprzez Aplikację Mobilną, zwana dalej Uczestnikiem. Wyjątkiem są pracownicy sklepów Bytom oraz członkowie ich rodziny, którzy do Programu nie mogą przystąpić. Przez członka rodziny należy rozumieć małżonka, zstępnego, wstępnego oraz rodzeństwo.
  4. Program skierowany jest do Klientów, dokonujących zakupów produktów we wszystkich sklepach firmowych Bytom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem outlet’ów Bytom, mających jednocześnie adres korespondencyjny w Polsce.
  5. Celem Programu jest przyznawanie świadczeń Uczestnikom Programu wskazanych w niniejszym regulaminie. Program jest nieodpłatny.
  6. Regulamin obowiązuje Organizatora i Uczestników od chwili jego ogłoszenia na stronie internetowej www.bytom.com.pl.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego bądź czasowego wyłączania obowiązywania Programu lub jego niektórych elementów w wybranych Salonach i Butikach i/lub wybranym Sklepie Internetowym. Za zakupy Towarów i/lub Usług w takich Salonach i Butikach i/lub Sklepie Internetowym nie będą naliczane rabaty wartościowe.


  §2. Przystąpienie do Programu

   1. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie musi pobrać aplikację mobilną Bytom Klub, założyć konto w aplikacji mobilnej, przystąpić do Programu oraz wypełnić swoje dane w Formularzu Rejestracyjnym udostępnianym za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Za pomocą systemu Uczestnikowi przydzielany jest numer karty Uczestnika Programu i generowany jest kod kreskowy wyświetlany w aplikacji mobilnej (karta wirtualna). Każdemu Uczestnikowi przypisane jest jedno konto w Programie i przydzielany jeden kod kreskowy na podstawie adresu e-mail podanego przez Uczestnika. Efekt rejestracji widoczny będzie w aplikacji oraz mailu powitalnym, który przychodzi na wskazany podczas rejestracji adres e-mail Uczestnika Programu.


    Uczestnik, podając nowy adres email (inny niż podany uprzednio przy przystępowaniu do Programu), będzie traktowany jako osobny Uczestnik, z osobnym kontem w Programie. W przypadku podania przez Uczestnika przy przystępowaniu do Programu za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej adresu e-mail innego niż podany uprzednio przez Uczestnika, Organizator nie będzie dokonywał transferów zgromadzonego rabatu wartościowego między kontami.
   2. Formularz Rejestracyjny powinien zostać wypełniony w sposób kompletny i zgodny z prawdą. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za poprawność wprowadzonych danych.
   3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niekompletnych lub nieprawdziwych danych.
   4. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną (mail / sms) nie stanowi warunku przystąpienia do Programu. Jednakże w przypadku braku wyrażenia takiej zgody, Uczestnik nie otrzyma świadczeń informacyjnych, o których mowa w pkt. 3.1 poniżej.
   5. Uczestnikowi, po dokonaniu rejestracji zostanie przypisana Karta Bytom Klubu, mająca postać wyłącznie wirtualną i nadany indywidualny numer. Karty Bytom Klubu wydane przez Organizatora do dnia ogłoszenia nowego regulaminu będą nadal honorowane w Sklepach firmowych Bytom.


   §3. Program Bytom Klub

    1. Uczestnictwo w Programie wiąże się z prawem do otrzymywania informacji o kolekcjach i promocjach dostępnych w sklepach Bytom oraz do brania udziału w specjalnych akcjach handlowych lub promocjach przeznaczonych wyłącznie dla Uczestników Programu.
    2. Ogólnodostępny lub indywidualny charakter promocji zależy wyłącznie od decyzji Organizatora.
    3. Informacje mogą być przesyłane na e-mail oraz numer telefonu (w przypadku wyrażenia w tym zakresie odpowiedniej zgody przez Uczestnika) lub adres pocztowy, znajdujący się w bazie danych prowadzonej przez Organizatora, który został podany w Formularzu Rejestracyjnym przez Uczestnika.
    4. Uczestnik jest zobowiązany powiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o aktualnych promocjach przeznaczonych dla Uczestników Programu. Uczestnik osobiście modyfikuje swoje dane i zmienia je w aplikacji mobilnej. Zmiany swoich danych, w tym udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną można dokonywać poprzez aplikację mobilną na telefonie lub na stronie internetowej (https://www.klub.bytom.com.pl/frontoffice).
    5. Uczestnik ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (mailową i/lub sms). Oświadczenie o cofnięciu zgody może zostać złożone w szczególności poprzez zalogowanie się na swoje konto na stronie https://www.klub.bytom.com.pl/frontoffice lub przez aplikację mobilną. Oświadczenie o cofnięciu zgody nie powoduje utraty statusu Uczestnika Programu, a Uczestnikowi przysługują pozostałe przywileje Programu poza przywilejami informacyjnymi określonymi w pkt 3.1 powyżej.
    6. Wszystkie wydawane Klientom przed uruchomieniem niniejszego Programu karty oraz związane z nimi przywileje tracą swoją ważność z końcem 2011 roku.


    §4. Karta

     1. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto do którego przypisana jest karta (-y) Bytom Klubu.
     2. Karta nie jest kartą płatniczą, bankomatową, kredytową. Karta jest własnością Organizatora i nie podlega zbyciu.
     3. Karta jest kartą rabatową, do której przypisane są przywileje wynikające z Programu.
     4. Karta wydawana jest Uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty.
     5. W przypadku utraty Karty Bytom Klubu Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora, w jednym ze sklepów Bytom. Zebrane na koncie Uczestnika rabaty wartościowe będą skutecznie zabezpieczone dopiero od momentu zablokowania Karty, które nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez pracownika sklepu Bytom informacji o fakcie utraty Karty Bytom Klubu oraz wszystkich niezbędnych danych do autoryzacji. W miejsce utraconej Karty Bytom Klubu, Uczestnikowi nie będzie przyznawana nowa karta fizyczna – możliwe jest jedynie nadanie karty wirtualnej, znajdującej się w aplikacji mobilnej.
     6. Numer Karty lub adres e-mail oraz hasło umożliwiają zalogowanie się do Aplikacji Mobilnej lub na stronie internetowej Organizatora do Konta Uczestnika. Po zalogowaniu się Uczestnik może sprawdzić stan swojego konta, przeglądać historię transakcji, zapoznać się z indywidualnymi promocjami skierowanymi do Uczestników, edytować swoje dane, itd..
     7. Rabaty wartościowe zebrane przez Uczestników na Koncie Klienta są ważne przez okres 12 miesięcy, licząc od daty ich przyznania na Konto Klienta. Po upływie powyższego terminu rabaty wartościowe, które nie zostały wykorzystane zgodnie z Regulaminem, tracą ważność i będą odjęte z Konta Klienta.


      Jeżeli Uczestnik nie dokona żadnego zakupu w sklepach Bytom przez okres dłuższy niż 7 lat konto Uczestnika zostaje dezaktywowane.


     §5. Rabaty

      1. Organizator przyznaje Uczestnikowi za dokonanie zakupów w sklepach Bytom rabat wartościowy.
      2. Wysokość rabatu wartościowego za daną transakcję wyliczana jest w zależności od segmentu w jakim znajduje się w danej chwili Klient. Istnieją dwa segmenty: Standardowy oraz Premium.
       1. W przypadku segmentu Standardowego rabat wynosi 10% dokonywanej transakcji (czyli za każde pełne 10 złotych wartości produktów, które kupuje Uczestnik naliczana jest na jego konto 1 złotówka rabatu, do wykorzystania przy kolejnych zakupach).
       2. W przypadku segmentu Premium rabat wynosi 15% dokonywanej transakcji (czyli za każde pełne 20 złotych wartości produktów, które kupuje Uczestnik naliczane są na jego konto 3 złote rabatu, do wykorzystania przy kolejnych zakupach).
       3. W przypadku produktów przecenionych (np. wyprzedażowych lub biorących udział w promocjach) wartość rabatu wynosi 1% (czyli za każde 100 złotych wartości produktów, które kupuje Uczestnik naliczana jest na jego konto 1 złotówka rabatu, do wykorzystania przy kolejnych zakupach, bez względu na przynależność do segmentu).
       4. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia wybranych przez siebie produktów z naliczania od ich zakupu rabatu wartościowego na konto Uczestnika.
      3. W momencie rejestracji do Programu Uczestnik automatycznie jest przypisywany do segmentu Standard. Warunkiem przypisania do segmentu Premium jest dokonanie przez Uczestnika zakupów na kwotę przekraczającą 8 000 zł (wartość wszystkich transakcji z użyciem karty Bytom Klub) w okresie 12 miesięcy liczonych wstecz od ostatniej transakcji.
      4. Warunkiem naliczenia rabatu wartościowego czy też wykorzystania go jest wręczenie przez Uczestnika swojej Karty Bytom Klub lub okazanie przez Uczestnika telefonu z kodem kreskowym znajdującego się w aplikacji mobilnej Bytom sprzedawcy w sklepie stacjonarnym Bytom, przed dokonaniem zapłaty za produkty (przed zamknięciem transakcji).


       Rabat wartościowy zapisywany jest w systemie Programu automatycznie po zeskanowaniu przez sprzedawcę karty Bytom Klub Uczestnika lub kodu kreskowego w aplikacji mobilnej. W przypadku zakupu w Sklepie Internetowym naliczanie rabatu wartościowego zapisywane jest w systemie Programu po 25 dniach od dokonania transakcji i wydruku paragonu (warunkiem koniecznym naliczenia rabatu wartościowego  za zakupy w Sklepie Internetowym na konto Uczestnika jest posiadanie konta Klienta w Sklepie Internetowym z dopisanym do niego numerem karty Bytom Klub).
      5. Uczestnik, który zgromadził na swoim koncie rabat wartościowy i chce go wykorzystać podczas dokonywanej transakcji musi poinformować o tym fakcie sprzedawcę. Uczestnik deklaruje wysokość rabatu wartościowego jaką chce wykorzystać a sprzedawca wprowadza ją do systemu. Automatycznie odpowiednia kwota rabatu wartościowego zostaje odjęta z konta Uczestnika i jednocześnie wartość do zapłaty za wybrane produkty zostaje obniżona o tą wartość.
      6. Wysokość wykorzystanego rabatu wartościowego nie może przekroczyć 50% wartości transakcji oraz 50% wartości każdego produktu na danym paragonie. Jeżeli rabat wartościowy jest wykorzystywany do transakcji, w której Uczestnik kupuje kilka produktów, jest on proporcjonalnie dzielony pomiędzy produkty i odpowiednio obniżana jest cena każdego z nich.
      7. Wartość produktu jest kwotą jaką płaci Uczestnik (gotówką lub kartą płatniczą) za nabywany produkt.
      8. W przypadkach prowadzenia akcji promocyjnych dla Uczestników sposób wyliczania rabatu wartościowego może ulec zmianie, o czym zostaną oni powiadomieni.
      9. Dodatkowo mogą być przyznawane nagrody dla Uczestników w ramach akcji promocyjnych Organizatora. O zasadach ich przyznawania Uczestnicy zostaną powiadomieni.
      10. Jeżeli rabat wartościowy został naliczony lub przyznany niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia odpowiedniej części rabatu wartościowego z Konta danego Uczestnika.
      11. Rabat wartościowy nie podlega wymianie na gotówkę.
      12. Rabat wartościowy będzie odjęty z Konta Uczestnika przez Organizatora w przypadku, gdy Uczestnik zwróci Organizatorowi nabyte produkty, za które został naliczony rabat wartościowy i otrzyma zwrot wartości tych produktów.
      13. W przypadku gdy Klient zwraca produkt, przy zakupie którego wykorzystał zgromadzony przez siebie wcześniej rabat wartościowy, to otrzyma jedynie zwrot kwoty zapłaconej gotówką lub kartą. Kwota wykorzystanego rabatu wartościowego nie podlega zwrotowi na konto Uczestnika.
      14. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania informacji o przysługujących mu przywilejach, kwocie uzbieranego rabatu wartościowego lub odjętej z jego Konta.
      15. Sprzedawca w sytuacji przeprowadzania transakcji, w której Uczestnik korzysta ze zgromadzonego na swoim koncie rabatu wartościowego może zażądać potwierdzenia tożsamości Uczestnika.
      16. W przypadku produktu wykluczonego przez Organizatora, Uczestnik nie może nabywając go skorzystać z zebranego przez siebie rabatu wartościowego.
      17. Zgromadzony rabat wartościowy podlega wykorzystaniu przy dokonywaniu zakupów produktów w cenach regularnych, jak i wyprzedażowych, wyłącznie w sklepach stacjonarnych Bytom. Wykorzystania rabatu wartościowego nie można łączyć z innymi promocjami czy akcjami rabatowymi.


      §6. Utrata statusu Uczestnika Programu

       1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie jego trwania. Oświadczenie o rezygnacji musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności w sklepie Organizatora lub poprzez wypełnienie oświadczenia o rezygnacji w aplikacji mobilnej. Rezygnacja wchodzi w życie z chwilą otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o rezygnacji.
       2. Informacja o wykluczeniu lub potwierdzenie rezygnacji z Programu zostanie wysłane Uczestnikowi na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym.
       3. Uczestnik może zostać wyłączony z Programu w przypadku, gdy Uczestnik naruszył Regulamin, Uczestnik podał nieprawdziwe dane w Formularzu Rejestracyjnym.


       §7. Dane osobowe

        1. Administratorem danych osobowych Uczestników (w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, dalej „RODO”) jest Organizator. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres: iodo@bytom.com.pl a także pocztą tradycyjną na adres Organizatora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych VRG S.A.”.
        2. Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane przez Organizatora w celu zapewnienia udziału w Programie, w tym umożliwienia identyfikacji Uczestnika oraz umożliwienia dostępu do konta Uczestnika, w celach rozpatrywania ewentualnych reklamacji i roszczeń dotyczących Programu, na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania), przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Organizatorze, a także przesyłania informacji organizacyjnych dotyczących Programu – co stanowi prawnie uzasadnione interesy Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Ponadto za dobrowolnie wyrażoną zgodą przez Uczestnika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych na wskazany przez niego adres e-mail i/lub przesyłanie informacji handlowych w postaci SMS na wskazany numer telefonu (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).
        3. Dane Uczestników mogą być przekazywane przez Organizatora do podmiotów, które zapewniają na jego rzecz obsługę techniczną i organizacyjną Programu, takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania systemami, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną oraz wiadomości SMS, kancelarie prawne oraz podmioty doradcze, partnerzy Organizatora prowadzący sklepy stacjonarne pod marką BYTOM. Organizator oświadcza, że zawarł z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia danych osobowych, gwarantujące bezpieczeństwo danych Uczestników. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
        4. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres ich uczestnictwa w Programie lub do czasu jego zawieszenia lub zakończenia przez Organizatora, a także przez czas niezbędny do ewentualnego rozpatrywania reklamacji oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Uczestnika na taką formę przetwarzania. Dane przetwarzane za zgodą Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora do czasu jej cofnięcia (co może mieć miejsce w każdym czasie), jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody.
        5. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. W przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Uczestnikom przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania, w każdym czasie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże dane w zakresie: imienia, nazwiska i daty urodzenia są niezbędne do właściwej identyfikacji Uczestnika. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Programie osobie, która nie poda tych danych w Formularzu Rejestracyjnym.
        6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


        §8. Zakończenie Programu

         1. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu wszystkie Karty tracą ważność.
         2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.bytom.com.pl oraz w sklepach Bytom.


         §9. Postanowienia końcowe

          1. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom Programu na stronie internetowej www.bytom.com.pl, w każdym sklepie Bytom oraz w siedzibie Organizatora.
          2. Niniejszy Regulamin uważa się za zaakceptowany przez Uczestnika przez wypełnienie przez niego Formularza Rejestracyjnego.


          REGULAMIN BYTOM KLUB

          (obowiązujący do 30.09.2020 r.)


          §1. Postanowienia ogólne

           1. Niniejszy regulamin określa warunki programu Bytom Klub, zwanego dalej Programem.
           2. Organizatorem Programu jest VRG SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pilotów 10 (31-462), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 675-000-03-61, REGON 351001329, zwana dalej Organizatorem.
           3. Do programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, dokona dowolnej transakcji zakupu w sklepie Bytom oraz poprawnie wypełni formularz rejestracyjny, zwana dalej Uczestnikiem. Wyjątkiem są pracownicy sklepów Bytom oraz członkowie ich rodziny, którzy do Programu nie mogą przystąpić. Przez członka rodziny należy rozumieć małżonka, zstępnego, wstępnego oraz rodzeństwo.
           4. Program skierowany jest do Klientów, dokonujących zakupów produktów w sklepach firmowych Bytom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem outlet’ów Bytom, mających jednocześnie adres korespondencyjny w Polsce.
           5. Celem Programu jest przyznawanie świadczeń Uczestnikom Programu wskazanych w niniejszym regulaminie. Program jest nieodpłatny.
           6. Regulamin obowiązuje Organizatora i Uczestników od chwili jego ogłoszenia na stronie internetowej www.bytom.com.pl.


           §2. Przystąpienie do Programu

            1. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie zobowiązana jest dokonać zakupu produktów oraz wypełnić Formularz Rejestracyjny dostępny w sklepach firmowych Bytom.
            2. Formularz Rejestracyjny powinien zostać wypełniony w sposób kompletny, czytelny, zgodny z prawdą i przekazany pracownikowi sklepu firmowego Bytom. Organizator zaakceptuje tylko taki Formularz Rejestracyjny, który został prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie wymagane dane, a także został potwierdzony własnoręcznym podpisem.
            3. Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Formularza Rejestracyjnego w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niekompletne, nieprawdziwe lub nieczytelne jego wypełnienie, brak podpisu, ponowne ubieganie się o status Uczestnika pomimo posiadania już takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu.
            4. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną (mail / sms) nie stanowi warunku przystąpienia do Programu. Jednakże w przypadku braku wyrażenia takiej zgody, Uczestnik nie otrzyma świadczeń informacyjnych, o których mowa w pkt. 3.1 poniżej.
            5. Uczestnik otrzymuje od Organizatora Kartę Bytom Klubu, zwaną dalej Kartą, którą powinien okazywać przy dokonywaniu zakupów w sklepach Bytom.


            §3. Program Bytom Klub

             1. Uczestnictwo w Programie wiąże się z prawem do otrzymywania informacji o kolekcjach i promocjach dostępnych w sklepach Bytom oraz do brania udziału w specjalnych akcjach handlowych lub promocjach przeznaczonych wyłącznie dla Uczestników Programu.
             2. Ogólnodostępny lub indywidualny charakter promocji zależy wyłącznie od decyzji Organizatora.
             3. Informacje mogą być przesyłane na e-mail oraz numer telefonu (w przypadku wyrażenia w tym zakresie odpowiedniej zgody przez Uczestnika) lub adres pocztowy, znajdujący się w bazie danych prowadzonej przez Organizatora, który został podany w Formularzu Rejestracyjnym przez Uczestnika.
             4. Uczestnik jest zobowiązany powiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o aktualnych promocjach przeznaczonych dla Uczestników Programu.
             5. Uczestnik ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (mailową i/lub sms). Oświadczenie o cofnięciu zgody może zostać złożone w szczególności poprzez zalogowanie się na swoje konto na stronie www.bytom.com.pl. Oświadczenie o cofnięciu zgody nie powoduje utraty statusu Uczestnika Programu, a Uczestnikowi przysługują pozostałe przywileje Programu poza przywilejami informacyjnymi określonymi w pkt 3.1 powyżej.
             6. Wszystkie wydawane Klientom przed uruchomieniem niniejszego Programu karty oraz związane z nimi przywileje tracą swoją ważność z końcem 2011 roku.


             §4. Karta

              1. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto do którego przypisana jest karta (-y) Bytom Klubu.
              2. Karta nie jest kartą płatniczą, bankomatową, kredytową. Karta jest własnością Organizatora i nie podlega zbyciu.
              3. Karta jest kartą rabatową, do której przypisane są przywileje wynikające z Programu.
              4. Karta wydawana jest Uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty.
              5. W przypadku utraty Karty Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora, w jednym ze sklepów Bytom. Zebrane na koncie Uczestnika rabaty wartościowe będą skutecznie zabezpieczone dopiero od momentu zablokowania Karty, które nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez pracownika sklepu Bytom informacji o fakcie utraty Karty oraz wszystkich niezbędnych danych do autoryzacji Organizator przygotuje nową Kartę i przesyła ją pocztą Uczestnikowi w miejsce utraconej w terminie ok. 4 tygodni.
              6. Numer Karty oraz hasło (pierwszym hasłem jest data urodzenie Uczestnika podana na formularzu rejestracyjnym) umożliwiają zalogowanie się na stronie internetowej Organizatora do Konta Uczestnika. Po zalogowaniu się na stronie internetowej Uczestnik może sprawdzić stan swojego konta, przeglądać historię transakcji, zapoznać się z indywidualnymi promocjami skierowanymi do Uczestników, przeglądać i zamawiać Nagrody.
              7. Karta ważna jest przez 18 miesięcy od pierwszej transakcji. Ważność Karty przedłuża się automatycznie po dokonaniu każdego zakupu w sklepach Bytom na kolejne 18 miesięcy. Jeżeli Uczestnik nie dokona żadnego zakupu w sklepach Bytom przez okres dłuższy niż 18 miesięcy Karta może zostać dezaktywowana.
              8. Aktywacja Karty, która została uprzednio dezaktywowana może nastąpić w każdym momencie. Warunkiem aktywacji jest dokonanie zakupu w sklepach Bytom oraz okazanie sprzedawcy Karty. Do Karty przypisane są ponownie standardowe przywileje wynikające z Programu, Uczestnik może znów zbierać rabaty wartościowe.


              §5. Rabaty

               1. Organizator przyznaje Uczestnikowi za dokonanie zakupów w sklepach Bytom rabat wartościowy.
               2. Wysokość rabatu wartościowego za daną transakcję wyliczana jest w zależności od segmentu w jakim znajduje się w danej chwili Klient. Istnieją dwa segmenty: Standardowy oraz Premium.
                1. W przypadku segmentu Standardowego rabat wynosi 10% dokonywanej transakcji (czyli za każde pełne 10 złotych wartości produktów, które kupuje Uczestnik naliczana jest na jego konto 1 złotówka rabatu, do wykorzystania przy kolejnych zakupach).
                2. W przypadku segmentu Premium rabat wynosi 15% dokonywanej transakcji (czyli za każde pełne 20 złotych wartości produktów, które kupuje Uczestnik naliczane są na jego konto 3 złote rabatu, do wykorzystania przy kolejnych zakupach).
                3. W przypadku produktów przecenionych wartość rabatu wynosi 1% (czyli za każde 100 złotych wartości produktów, które kupuje Uczestnik naliczana jest na jego konto 1 złotówka rabatu, do wykorzystania przy kolejnych zakupach, bez względu na przynależność do segmentu).
                4. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia wybranych przez siebie produktów z naliczania od ich zakupu rabatu wartościowego na konto Uczestnika.
               3. W momencie rejestracji do Programu Uczestnik automatycznie jest przypisywany do segmentu Standard. Warunkiem przypisania do segmentu Premium jest dokonanie przez Uczestnika zakupów na kwotę przekraczającą 8 000 zł (wartość wszystkich transakcji z użyciem karty Bytom Klub) w okresie 12 miesięcy liczonych wstecz od ostatniej transakcji.
               4. Warunkiem naliczenia rabatu wartościowego czy też wykorzystania go jest wręczenie przez Uczestnika swojej Karty sprzedawcy w sklepie Bytom, przed dokonaniem zapłaty za produkty (przed zamknięciem transakcji).
               5. Uczestnik, który zgromadził na swoim koncie rabat wartościowy i chce go wykorzystać podczas dokonywanej transakcji musi poinformować o tym fakcie sprzedawcę. Uczestnik deklaruje wysokość rabatu wartościowego jaką chce wykorzystać a sprzedawca wprowadza ją do systemu. Automatycznie odpowiednia kwota rabatu wartościowego zostaje odjęta z konta Uczestnika i jednocześnie wartość do zapłaty za wybrane produkty zostaje obniżona o tą wartość.
               6. Wysokość wykorzystanego rabatu wartościowego nie może przekroczyć 50% wartości transakcji oraz 50% wartości każdego produktu na danym paragonie. Jeżeli rabat wartościowy jest wykorzystywany do transakcji, w której Uczestnik kupuje kilka produktów, jest on proporcjonalnie dzielony pomiędzy produkty i odpowiednio obniżana jest cena każdego z nich.
               7. Wartość produktu jest kwotą jaką płaci Uczestnik (gotówką lub kartą płatniczą) za nabywany produkt.
               8. W przypadkach prowadzenia akcji promocyjnych dla Uczestników sposób wyliczania rabatu wartościowego może ulec zmianie, o czym zostaną oni powiadomieni.
               9. Dodatkowo mogą być przyznawane nagrody dla Uczestników w ramach akcji promocyjnych Organizatora. O zasadach ich przyznawania Uczestnicy zostaną powiadomieni.
               10. Jeżeli rabat wartościowy został naliczony lub przyznany niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia odpowiedniej części rabatu wartościowego z Konta danego Uczestnika.
               11. Rabat wartościowy nie podlega wymianie na gotówkę.
               12. Rabat wartościowy będzie odjęty z Konta Uczestnika przez Organizatora w przypadku, gdy Uczestnik zwróci Organizatorowi nabyte produkty, za które został naliczony rabat wartościowy i otrzyma zwrot wartości tych produktów.
               13. W przypadku gdy Klient zwraca produkt, przy zakupie którego wykorzystał zgromadzony przez siebie wcześniej rabat wartościowy, to otrzyma jedynie zwrot kwoty zapłaconej gotówką lub kartą. Kwota wykorzystanego rabatu wartościowego nie podlega zwrotowi na konto Uczestnika.
               14. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania informacji o przysługujących mu przywilejach, kwocie uzbieranego rabatu wartościowego lub odjętej z jego Konta.
               15. Sprzedawca w sytuacji przeprowadzania transakcji, w której Uczestnik korzysta ze zgromadzonego na swoim koncie rabatu wartościowego może zażądać potwierdzenia tożsamości Uczestnika.
               16. W przypadku produktu wykluczonego przez Organizatora, Uczestnik nie może nabywając go skorzystać z zebranego przez siebie rabatu wartościowego.


               §6. Utrata statusu Uczestnika Programu

                1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie jego trwania. Oświadczenie o rezygnacji musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności w sklepie Organizatora. Rezygnacja wchodzi w życie z chwilą otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o rezygnacji.
                2. Informacja o wykluczeniu lub potwierdzenie rezygnacji z Programu zostanie wysłane Uczestnikowi na adres podany w Formularzu Zgłoszeniowym.
                3. Uczestnik może zostać wyłączony z Programu w przypadku, gdy Uczestnik naruszył Regulaminu, Uczestnik podał nieprawdziwe dane w Formularzu Zgłoszeniowym.


                §7. Dane osobowe

                 1. Administratorem danych osobowych Uczestników (w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, dalej „RODO”) jest Organizator. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres: iodo@bytom.com.pl a także pocztą tradycyjną na adres Organizatora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych VRG S.A.”.
                 2. Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane przez Organizatora w celu zapewnienia udziału w Programie, w tym umożliwienia identyfikacji Uczestnika oraz umożliwienia dostępu do konta Uczestnika dostępnego na stronie www.bytom.com.pl, w celach rozpatrywania ewentualnych reklamacji i roszczeń dotyczących Programu, na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania), przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Organizatorze, a także przesyłania informacji organizacyjnych dotyczących Programu – co stanowi prawnie uzasadnione interesy Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Ponadto za dobrowolnie wyrażoną zgodą przez Uczestnika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych na wskazany przez niego adres e-mail i/lub przesyłanie informacji handlowych w postaci SMS na wskazany numer telefonu (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).
                 3. Dane Uczestników mogą być przekazywane przez Organizatora do podmiotów, które zapewniają na jego rzecz obsługę techniczną i organizacyjną Programu, takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania systemami, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną oraz wiadomości SMS, kancelarie prawne oraz podmioty doradcze, partnerzy Organizatora prowadzący sklepy stacjonarne pod marką BYTOM. Organizator oświadcza, że zawarł z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia danych osobowych, gwarantujące bezpieczeństwo danych Uczestników. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
                 4. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres ich uczestnictwa w Programie lub do czasu jego zawieszenia lub zakończenia przez Organizatora, a także przez czas niezbędny do ewentualnego rozpatrywania reklamacji oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Uczestnika na taką formę przetwarzania. Dane przetwarzane za zgodą Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora do czasu jej cofnięcia (co może mieć miejsce w każdym czasie), jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody.
                 5. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. W przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Uczestnikom przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania, w każdym czasie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże dane w zakresie: imienia, nazwiska i daty urodzenia są niezbędne do właściwej identyfikacji Uczestnika. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Programie osobie, która nie poda tych danych w Formularzu Rejestracyjnym..
                 6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .


                 §8. Zakończenie Programu

                  1. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu wszystkie Karty tracą ważność.
                  2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.bytom.com.pl oraz w sklepach Bytom.


                  §9. Postanowienia końcowe

                   1. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom Programu na stronie internetowej www.bytom.com.pl, w każdym sklepie Bytom oraz w siedzibie Organizatora.
                   2. Niniejszy Regulamin uważa się za zaakceptowany przez Uczestnika przez złożenie przez niego podpisu na Formularzu Rejestracyjnym.