Regulamin oferty promocyjnej Dni marki BYTOM -50% drugi produkt

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Poniżej przedstawione zostały warunki skorzystania z oferty promocyjnej: „Dni marki BYTOM -50% drugi produkt" , realizowanej w E-sklepie dostępnym na stronie internetowej: https://www.bytom.com.pl/.
2. Definicje:
o Oferent – VRG SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10 (31-462), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 675-000-03-61, REGON 351001329.
o Przyjmujący Ofertę Promocyjną – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i legitymuje się zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (chyba że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która dokonując zakupów w E-sklepie przyjmuje Ofertę Promocyjną, akceptując Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej.
o Kodeks cywilny  – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
o Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
o Oferta Promocyjna – przygotowana przez Oferenta oferta sprzedaży produktów marki Bytom dostępnych w E-sklepie, na zasadach określonych w Warunkach skorzystania z Oferty Promocyjnej.
o Produkty promocyjne – produkty marki Bytom, objęte Ofertą Promocyjną, dostępne w E-sklepie Bytom w okresie jej obowiązywania.
o E-sklep – sklep internetowy Oferenta dostępny pod adresem: http://www.bytom.com.pl/;
o Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej – niniejszy dokument.

§ 2 Warunki Oferty Promocyjnej oraz czas jej obowiązywania.

1. Oferta Promocyjna obowiązuje od dnia 7 maja 2024 roku od godziny 12:30 do 13 czerwca 2024 roku do godziny 10:00.
2. Przyjmujący Ofertę Promocyjną uprawniony jest do zakupu Produktów promocyjnych z dodatkowym rabatem. Drugi produkt (tańszy) w koszyku przeceniany jest o 50%. Jeden, najdroższy produkt w koszyku nie zostaje przeceniony. 
3. Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami lub ofertami promocyjnymi udzielonymi przez Oferenta.
4. Oferta Promocyjna dotyczy wyłączenie produktów oznaczonych etykietą "DRUGA SZTUKA -50%" .
5. Rabat od obowiązującej ceny sprzedaży zostanie naliczony automatycznie po dodaniu minimum dwóch Produktów promocyjnych do koszyka.
6. Przyjęcie Oferty Promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją Warunków skorzystania z Oferty Promocyjnej.
7. W przypadku zakupu zestawu składającego się z więcej niż dwóch produktów ze strony www.bytom.com.pl oznaczonych emblematem "DRUGA SZTUKA -50%" rabat w wysokości 50% od aktualnej ceny zostanie naliczony na produkty zajmujące odpowiednio drugą, czwartą, szóstą, ósmą itd. pozycję w koszyku wśród produktów uszeregowanych w sposób opisany w pkt. 2 powyżej. W/w rabaty nie przysługują na na produkty zajmujące odpowiednio pierwszą, trzecią, piątą, siódmą, dziewiątą, itd. pozycję wśród produktów uszeregowanych w/w sposób.
8. Produkty promocyjne można dowolnie łączyć w ramach jednego zestawu.

§ 3. Zasady zwrotu Produktów promocyjnych zakupionych w ramach Oferty Promocyjnej w E-sklepie.

1. Zwroty Produktów promocyjnych zakupionych w E-sklepie odbywają się na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta oraz w Regulaminie e-sklepu.
2.  W przypadku zwrotu produktów zakupionych w czasie obowiązywania Promocji w Sklepie internetowym w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, tj. jednego lub kilku (ale nie wszystkich) z produktów składających się na zestaw, uznaje się, że Uczestnik Promocji odstępuje od udziału w Promocji w zakresie zwróconych produktów. Uznaje się jednocześnie, że Uczestnik Promocji nie odstępuje od udziału w Promocji w zakresie nie zwróconych produktu/ów z zakupu (stwierdzonego jednorazowym paragonem). Wówczas Organizator dokonuje ponownego przeliczenia ceny zakupionych towarów (nie uwzględniając produktów zwróconych), zgodnie z zasadami Promocji, i zwraca różnicę po przeliczeniu, o ile ma wartość dodatnią. W razie ujemnej różnicy, Uczestnik Promocji zobowiązany jest dopłacić niedopłatę w terminie 7 dni od dnia zwrotu.
3. Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej nie naruszają ani nie ograniczają praw Przyjmujących Ofertę Promocyjną z tytułu rękojmi.

§ 4. Zasady reklamacji.

1. Reklamacje związane z przyjęciem Oferty Promocyjnej winny być zgłaszane na adres korespondencyjny Oferenta lub na adres poczty elektronicznej: e-sklep@bytom.com.pl z dopiskiem „Reklamacja”.
2. Reklamacja powinna zawierać:
o imię, nazwisko i dokładny adres Przyjmującego Ofertę Promocyjną, adres e-mail,
o dokładny opis i powód reklamacji,
o wskazanie w jaki sposób Oferent powinien poinformować Przyjmującego Ofertę Promocyjną o decyzji w sprawie reklamacji (pisemnie na adres wskazany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej).
3. Oferent ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje o tym Przyjmującego Ofertę Promocyjną pisemnie na adres podany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej według wyboru Przyjmującego Ofertę Promocyjną.

§ 5. Postanowienia końcowe.

1. Treść Warunków skorzystania z Oferty Promocyjnej jest dostępna na stronie E-sklepu.
2. Oferent oświadcza, że Oferta Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
3. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
4. Oferta Promocyjna wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.