Regulamin oferty promocyjnej Druga koszula z kolekcji całorocznej w prezencie
§ 1. Postanowienia ogólne


Poniżej przedstawione zostały warunki skorzystania z oferty promocyjnej: „Druga koszula z kolekcji całorocznej w prezencie", realizowanej w E-sklepie dostępnym na stronie internetowej: https://www.bytom.com.pl/.

Definicje:

Oferent – VRG SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10 (31-462), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 675-000-03-61, REGON 351001329.

Przyjmujący Ofertę Promocyjną – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i legitymuje się zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (chyba że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która dokonując zakupów w E-sklepie przyjmuje Ofertę Promocyjną, akceptując Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej.

Kodeks cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

Oferta Promocyjna – przygotowana przez Oferenta oferta sprzedaży produktów marki Bytom dostępnych w E-sklepie, na zasadach określonych w Warunkach skorzystania z Oferty Promocyjnej.

Produkty promocyjne – produkty marki Bytom, objęte Ofertą Promocyjną dostępne w E-sklepie Bytom w okresie obowiązywania Oferty promocyjnej, w postaci nieprzecenionych koszul z kolekcji całorocznej.

E-sklep – sklep internetowy Oferenta dostępny pod adresem: http://www.bytom.com.pl/;

Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej – niniejszy dokument.§ 2 Warunki Oferty Promocyjnej oraz czas jej obowiązywania.


Oferta Promocyjna obowiązuje od dnia 25 czerwca 2021 roku od godziny 22:00 do dnia 24 sierpnia 2021 roku do godziny 14:15.

Przyjmujący Ofertę Promocyjną uprawniony jest do zakupu dwóch Produktów promocyjnych w cenie jednego (droższego lub w tej samej cenie).

Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami lub ofertami promocyjnymi udzielonymi przez Oferenta.

Oferta Promocyjna dotyczy wyłączenie koszul z kolekcji całorocznej oznaczonych etykietą "2 ZA 1".

Oferta Promocyjna nie dotyczy produktów przecenionych.

Oferta Promocyjna naliczana jest automatycznie w koszyku.

Przyjęcie Oferty Promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją Warunków skorzystania z Oferty Promocyjnej.

Przyjmujący Ofertę Promocyjną może nabyć dowolną liczbę Zestawów promocyjnych. Produkty promocyjne można dowolnie łączyć w ramach jednego zestawu.§ 3. Zasady zwrotu Produktów promocyjnych zakupionych w ramach Oferty Promocyjnej w E-sklepie.


Zwroty Produktów promocyjnych zakupionych w E-sklepie odbywają się na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta oraz w Regulaminie e-sklepu.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w ramach skorzystania z Oferty Promocyjnej, Przyjmującemu Ofertę Promocyjną zwracana jest cena za Produkty Promocyjne rzeczywiście przez niego uiszczona.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży należy zwrócić zakupiony zestaw, tj. dwa Produkty promocyjne;
Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej nie naruszają ani nie ograniczają praw Przyjmujących Ofertę Promocyjną z tytułu rękojmi.§ 4. Zasady reklamacji.


Reklamacje związane z przyjęciem Oferty Promocyjnej winny być zgłaszane na adres korespondencyjny Oferenta lub na adres poczty elektronicznej: e-sklep@bytom.com.pl z dopiskiem „Reklamacja”.

Reklamacja powinna zawierać:

imię, nazwisko i dokładny adres Przyjmującego Ofertę Promocyjną, adres e-mail,

dokładny opis i powód reklamacji,

wskazanie w jaki sposób Oferent powinien poinformować Przyjmującego Ofertę Promocyjną o decyzji w sprawie reklamacji (pisemnie na adres wskazany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Oferent ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje o tym Przyjmującego Ofertę Promocyjną pisemnie na adres podany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej według wyboru Przyjmującego Ofertę Promocyjną.§ 5. Postanowienia końcowe.


Treść Warunków skorzystania z Oferty Promocyjnej jest dostępna na stronie E-sklepu.

Oferent oświadcza, że Oferta Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej obowiązują od dnia 25 czerwca 2021 roku.