Regulamin oferty promocyjnej Drugi produkt -50%, trzeci -50%

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Poniżej przedstawione zostały warunki skorzystania z oferty promocyjnej: „ Drugi produkt -50%, trzeci -50%", realizowanej w E-sklepie dostępnym na stronie internetowej: https://www.bytom.com.pl/.

 2. Definicje:

 • Oferent – VRG SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10 (31-462), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 675-000-03-61, REGON 351001329.

 • Przyjmujący Ofertę Promocyjną – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i legitymuje się zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (chyba że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która dokonując zakupów w E-sklepie przyjmuje Ofertę Promocyjną, akceptując Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej.

 • Kodeks cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

 • Oferta Promocyjna – przygotowana przez Oferenta oferta sprzedaży produktów marki Bytom dostępnych w E-sklepie, na zasadach określonych w Warunkach skorzystania z Oferty Promocyjnej.

 • Produkty promocyjne – produkty marki Bytom, objęte Ofertą Promocyjną, dostępne w E-sklepie Bytom w okresie jej obowiązywania.

 • E-sklep – sklep internetowy Oferenta dostępny pod adresem: http://www.bytom.com.pl/;

 • Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej – niniejszy dokument.

 

§ 2 Warunki Oferty Promocyjnej oraz czas jej obowiązywania.

 

 1. Oferta Promocyjna obowiązuje od dnia 5 pażdziernika 2021 roku od godziny 10:00 do odwołania.

 2. Przyjmujący Ofertę Promocyjną uprawniony jest do Produktów promocyjnych z dodatkowym rabatem. Drugi produkt (tańszy) w koszyku przeceniany jest o 50%, trzeci zostaje przeceniony o 50%, licząc od najtańszego. Jeden, najdroższy produkt w koszyku nie zostaje przeceniony. 

 3. Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami lub ofertami promocyjnymi udzielonymi przez Oferenta.

 4. Oferta Promocyjna dotyczy wyłączenie produktów z Nowej Kolekcji, oznaczonych etykietą "DRUGI I TRZECI  PRODUKT -50%".

 5. Oferta Promocyjna nie dotyczy oferty Gwarantowane -70% -80%.

 6. Oferta Promocyjna naliczana jest automatycznie w koszyku.

 7. Przyjęcie Oferty Promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją Warunków skorzystania z Oferty Promocyjnej.

 8. Przyjmujący Ofertę Promocyjną może nabyć jeden Zestaw promocyjny w ramach jednego zamówienia. Produkty promocyjne można dowolnie łączyć w ramach jednego zestawu.

 

§ 3. Zasady zwrotu Produktów promocyjnych zakupionych w ramach Oferty Promocyjnej w E-sklepie.

 

 1. Zwroty Produktów promocyjnych zakupionych w E-sklepie odbywają się na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta oraz w Regulaminie e-sklepu.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w ramach skorzystania z Oferty Promocyjnej, Przyjmującemu Ofertę Promocyjną zwracana jest cena za Produkty Promocyjne indywidualnie wyliczana w trakcie dokonywania zwrotu.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży należy zwrócić zakupiony zestaw, tj. wszystkie Produkty Promocyjne;

 4. Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej nie naruszają ani nie ograniczają praw Przyjmujących Ofertę Promocyjną z tytułu rękojmi.

 

§ 4. Zasady reklamacji.

 

 1. Reklamacje związane z przyjęciem Oferty Promocyjnej winny być zgłaszane na adres korespondencyjny Oferenta lub na adres poczty elektronicznej: e-sklep@bytom.com.pl z dopiskiem „Reklamacja”.

 2. Reklamacja powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i dokładny adres Przyjmującego Ofertę Promocyjną, adres e-mail,

 • dokładny opis i powód reklamacji,

 • wskazanie w jaki sposób Oferent powinien poinformować Przyjmującego Ofertę Promocyjną o decyzji w sprawie reklamacji (pisemnie na adres wskazany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej).

 • Oferent ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje o tym Przyjmującego Ofertę Promocyjną pisemnie na adres podany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej według wyboru Przyjmującego Ofertę Promocyjną.

 •  

  § 5. Postanowienia końcowe.

   

  1. Treść Warunków skorzystania z Oferty Promocyjnej jest dostępna na stronie E-sklepu.

  2. Oferent oświadcza, że Oferta Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

  3. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

  4. Oferta Promocyjna wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.