Regulamin oferty promocyjnej - Promocja za przystąpienie do programu „Bytom Klub”
1. Organizatorem promocji pod nazwą: Promocja za przystąpienie do programu „Bytom Klub” („Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, o kapitale zakładowym w wysokości 49.122.108,00 złotych, opłaconym w całości, NIP: 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”). 
2. Okres trwania Promocji: Promocja trwa od 15.05.2023 r. do odwołania. Odwołanie następuje ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym podjęta jest decyzja o odwołaniu Promocji. 
3. Miejscem Promocji są sklepy pod szyldem BYTOM na terenie całej Polski z wykluczeniem Sklepów outletowych (,,Sklepy”) oraz sklep internetowy działający pod adresem: www.bytom.com.pl („Sklep internetowy”). Lista Sklepów dostępna jest na stronie internetowej: www.bytom.com.pl
4. Promocja dotyczy wszystkich artykułów dostępnych w sprzedaży w Sklepach lub w Sklepie internetowym  („Produkty”). 
5. W Promocji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, które w okresie obowiązywania Promocji zainstalują na swoim urządzeniu mobilnym (smartfonie lub tablecie) z systemem Android, iOS aplikację mobilną Bytom, przystąpią do programu lojalnościowego Organizatora pod nazwą „Bytom Klub” („Program”) otrzymają dedykowaną wiadomość z unikalnym kodem rabatowym („Kod Rabatowy”). 
6. Kod Rabatowy, będzie aktywny w okresie  30 dni od zainstalowania aplikacji Bytom i przystąpieniu do Programu. Kod może zostać wykorzystany jednorazowo. 
7. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 5 powyżej, jest uprawniony do otrzymania przy użyciu Kodu Rabatowego rabatu według zasad określonych poniżej, na zakupy dokonane w ramach Promocji. Rabaty liczone są od cen sprzedaży Produktów. Uczestnik Promocji przy zakupie Produktów otrzyma jednorazowy rabat w wysokości 10% (rabaty wynikające z posiadania karty i z niniejszej Promocji nie sumują się) przy użyciu Kodu Rabatowego.
8. W przypadku wybranych promocji określonych przez Organizatora, rabat, o którym mowa w pkt. 7 powyżej może nie być łączony z innymi promocjami/rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży. W przypadku obowiązywania w okresie trwania Promocji innych promocji (w tym zniżek), Uczestnicy Promocji mają prawo wyboru czy wszyscy korzystają z rabatu, o którym mowa w pkt. 7 powyżej, czy uczestniczą w innej promocji.
9. Rabat, o którym mowa w pkt. 7 powyżej nie łączy się z innym rabatem udzielanym w Programie. 
10. Uczestnicy Promocji nie mogą dokonywać płatności za Produkty objęte Promocją za pomocą punktów zgromadzonych z tytułu przynależności do Programu. 
11. Uczestnicy Promocji nie mogą wielokrotnie brać udziału w Promocji w okresie jej obowiązywania. 
12. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
13. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.bytom.com.pl  i w Sklepach. 
14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia. Reklamacje można zgłaszać na adres; klub@bytom.com.pl lub listownie na adres Organizatora wskazany w pkt. 1 powyżej. 
15. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18.05.2023 r. 

Kraków, dnia 10 maja 2023 r.  
Organizator