Regulamin oferty promocyjnej Rabat 10% na nową kolekcję

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Poniżej przedstawione zostały warunki skorzystania z oferty promocyjnej: „Rabat 10% na nową kolekcję", realizowanej w E-sklepie dostępnym na stronie internetowej: https://www.bytom.com.pl/.
2. Definicje:
o Oferent – VRG SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10 (31-462), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 675-000-03-61, REGON 351001329.
o Przyjmujący Ofertę Promocyjną – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i legitymuje się zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (chyba że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która dokonując zakupów w E-sklepie przyjmuje Ofertę Promocyjną, akceptując Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej.
o Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
o Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
o Oferta Promocyjna – przygotowana przez Oferenta oferta sprzedaży produktów marki Bytom dostępnych w E-sklepie, na zasadach określonych w Warunkach skorzystania z Oferty Promocyjnej.
o Produkty promocyjne – wszystkie produkty marki Bytom, objęte Ofertą Promocyjną dostępne w E-sklepie Bytom w okresie obowiązywania Oferty promocyjnej.
o E-sklep – sklep internetowy Oferenta dostępny pod adresem: http://www.bytom.com.pl/;
o Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej – niniejszy dokument.

§ 2 Warunki Oferty Promocyjnej oraz czas jej obowiązywania.

1. Oferta Promocyjna obowiązuje od dnia 20 stycznia 2023 roku od godziny 16:30 do odwołania.
2. Przyjmujący Ofertę Promocyjną uprawniony jest do zakupu wybranych Produktów promocyjnych z rabatem w wysokości 10% od obowiązującej ceny sprzedaży danego Produktu.
3. Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami lub ofertami promocyjnymi ani rabatami udzielonymi przez Oferenta.
4. Oferta Promocyjna dotyczy wyłącznie nieprzecenionych produktów z nowej kolekcji.
5. Rabat w wysokości 10% od obowiązującej ceny sprzedaży zostanie naliczony po dodaniu do koszyka minimum jednego Produktu promocyjnego o wartości minimum 300 zł oraz wpisaniu w oznaczonym miejscu kodu rabatowego o treści: "RABAT10".
6. Przyjęcie Oferty Promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją Warunków skorzystania z Oferty Promocyjnej.
7. Przyjmujący Ofertę Promocyjną może nabyć dowolną liczbę Produktów promocyjnych. Produkty promocyjne można dowolnie łączyć.

§ 3. Zasady zwrotu Produktów promocyjnych zakupionych w ramach Oferty Promocyjnej w E-sklepie.

1. Zwroty Produktów promocyjnych zakupionych w E-sklepie odbywają się na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta oraz w Regulaminie e-sklepu.
2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w ramach skorzystania z Oferty Promocyjnej, Przyjmującemu Ofertę Promocyjną zwracana jest cena za Produkty Promocyjne indywidualnie wyliczana w trakcie dokonywania zwrotu.
3. Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej nie naruszają ani nie ograniczają praw Przyjmujących Ofertę Promocyjną z tytułu rękojmi.

§ 4. Zasady reklamacji.

1. Reklamacje związane z przyjęciem Oferty Promocyjnej winny być zgłaszane na adres korespondencyjny Oferenta lub na adres poczty elektronicznej: e-sklep@bytom.com.pl z dopiskiem „Reklamacja”.
2. Reklamacja powinna zawierać:
o imię, nazwisko i dokładny adres Przyjmującego Ofertę Promocyjną, adres e-mail,
o dokładny opis i powód reklamacji,
o wskazanie w jaki sposób Oferent powinien poinformować Przyjmującego Ofertę Promocyjną o decyzji w sprawie reklamacji (pisemnie na adres wskazany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej).
3. Oferent ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje o tym Przyjmującego Ofertę Promocyjną pisemnie na adres podany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej według wyboru Przyjmującego Ofertę Promocyjną.

§ 5. Postanowienia końcowe.

1. Treść Warunków skorzystania z Oferty Promocyjnej jest dostępna na stronie E-sklepu.
2. Oferent oświadcza, że Oferta Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
3. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
4. Oferta Promocyjna wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.