WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY POD NAZWĄ:

"RABAT DO 500 zł ZA ZAKUP GARNITURU ORAZ DODATKÓW DO GARNITURU" Z APLIKACJĄ MOBILNĄ

1.     Składającym ofertę pod nazwą: „Rabat do 500 zł za zakup garnituru oraz dodatków do garnituru” z aplikacją mobilną („Oferta”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, Regon 351001329 („Oferent”).

2.     Pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu rt.. 221 k.c., która w okresie od dnia 1.12.2023 r. do 13.12.2024, dokona zakupu w stacjonarnym salonie firmowym marki „Bytom” z wyłączeniem outletów i sklepu internetowego www.bytom.com.pl („Salony”) garnituru oraz dowolnych dodatków do garnituru otrzyma rabat w wysokości odpowiadającej łącznej cenie regularnej wybranych dodatków do garnituru, z zastrzeżeniem, że rabat nie może przekroczyć kwoty 500 zł („Rabat”). Ofertą objęte są wybrane garnitury oraz zestawy garniturowe dostępne w sprzedaży w salonach firmowych Bytom. Ofertą objęte są wszystkie dodatki do garnituru dostępne w Salonach tj. koszule, krawaty, obuwie, spinki, spodnie, marynarka.

3.     Rabat można uzyskać we wszystkich Salonach, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie. Lista Salonów dostępna jest na stronie internetowej https://bytom.com.pl

4.     Rabat zostanie udzielony podczas zakupu wybranego garnituru lub zestawu garniturowego dostępnych w sprzedaży w Salonach, oraz dodatków do garnituru wskazanych w pkt. 2 powyżej. Dodatki do garnituru mogą być w cenach regularnych jak i z wyprzedaży, z zastrzeżeniem że rabat naliczany jest od cen bazowych (regularnych) produktów.

5.     Oferta skierowana jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Oferty spełnią łącznie następujące warunki:

5.1.  zainstalują na swoim urządzeniu mobilnym (smartfonie lub tablecie) z systemem Android, iOS lub Windows aplikację mobilną Bytom i założą konto Stałego Klienta w aplikacji;

5.2.  dokonają w jednym z Salonów transakcji w postaci zakupu produktów o których mowa w pkt 4 powyżej (tj. garnituru oraz dodatków do garnituru);

5.3.  podczas dokonywania transakcji, o której mowa w pkt. 5.2. powyżej, przed rozpoczęciem drukowania paragonu okażą na urządzeniu mobilnym (smartfonie lub tablecie) swoją kartę Stałego Klienta Programu Lojalnościowego w postaci indywidualnego QR kodu.

W przypadku Klientów korzystających już z Karty Stałego Klienta za pomocą aplikacji mobilnej Vistula, wystarczające jest łączne spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 5.2. oraz 5.3. powyżej.

 

6.     Przyjmujący Ofertę, który spełnił warunki opisane w pkt. 5 powyżej uzyskuje Rabat w  wysokości odpowiadającej łącznej cenie regularnej zakupionych dodatków do garnituru, nie większej jednak niż 500 zł. Rabat liczony jest od cen bazowych (nieprzecenionych) zakupionych produktów. Rabat rozłoży się proporcjonalnie na wszystkie produkty, w tym garnitur oraz dodatki do garnituru, znajdujące się na promocyjnym paragonie.

7.     Maksymalna kwota Rabatu w ramach jednego zakupu wynosi 500 zł. W przypadku, gdy łączna cena regularna zakupionych dodatków do garnituru w ramach Oferty przekracza 500 zł, Przyjmujący Ofertę jest uprawniony do otrzymania Rabatu w maksymalnej wysokości 500 zł.

8.     Przyjmujący Ofertę nie może skorzystać równocześnie (tj. podczas jednej transakcji) z rabatu udzielanego w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, lub wynikającego z innych promocji cenowych/rabatowych, obowiązujących w Salonach. W przypadku obowiązywania innych ofert (w tym zniżek) w okresie trwania Oferty, Przyjmujący Ofertę ma prawo wyboru, z której oferty chce skorzystać.

9.     Przyjmujący Ofertę w terminie 30 dni od zakupu, uprawniony jest do wymiany nieużywanego produktu zakupionego w ramach Oferty zgodnie z zasadami Regulaminu Zwrotów i Wymian Towarów pełnowartościowych dostępnego w każdym salonie, APP oraz na stronie https://bytom.com.pl/regulaminy   (nie jest możliwa wymiana produktów po poprawkach/ przeróbkach krawieckich).

10.  Przyjmujący Ofertę w terminie 30 dni od zakupu, uprawniony jest do zwrotu nieużywanego produktu zakupionego w ramach Oferty zgodnie z zasadami Regulaminu Zwrotów i Wymian Towarów pełnowartościowych dostępnego w każdym salonie, APP oraz na stronie https://bytom.com.pl/regulaminy(nie jest możliwy zwrot produktów po poprawkach/ przeróbkach krawieckich).

11.  W przypadku zwrotu wszystkich produktów zakupionych w ramach Oferty zwrot należności nastąpi taką samą metodą jaką  Przyjmujący Ofertę zapłacił.

12.  W przypadku częściowego zwrotu produktów zakupionych w ramach Oferty, Przyjmujący Ofertę traci uprawnienie do Rabatu. W takiej sytuacji zostanie otwarty nowy paragon uwzględniający produkty, które nie zostały przez Przyjmującego Ofertę zwrócone wraz z aktualnymi cenami sprzedaży. Konsument jest uprawniony do dodania pozycji do nowego paragonu (zakupienia kolejnych produktów) oraz skorzystania z aktualnie obowiązujących w Salonie akcji promocyjnych. W zależności od różnicy pomiędzy wartością pierwotnego paragonu oraz nowego paragonu ewentualna nadwyżka zostanie Klientowi zwrócona lub Klient może być zobowiązany do dopłaty. W przypadku zwrotu produktów objętych nowym paragonem, zwrot środków nastąpi na kartę podarunkową. W takiej sytuacji nie jest tworzony kolejny nowy paragon, a tym samym nie ma możliwości edycji paragonu i skorzystania z aktualnych akcji promocyjnych.

 

13.  Skorzystanie z Oferty jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków skorzystania z Oferty.

14.  Warunki skorzystania z Oferty dostępne są w Salonach.

15.  Warunki skorzystania z Oferty nie naruszają ani nie ograniczają praw Klientów do reklamacji.

16.  W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

17.  Wszelkie reklamacje dotyczące Oferty będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

18.  Warunki skorzystania z Oferty obowiązują od dnia 1 grudnia 2023 r.

 

 

Kraków, dnia 1 grudnia 2023 r.

 

 

Oferent