Regulamin oferty promocyjnej Rabater Days - Dodatkowe -30%

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Poniżej przedstawione zostały warunki skorzystania z oferty promocyjnej: „Regulamin oferty promocyjnej Rabater Days - Dodatkowe -30%", realizowanej w E-sklepie dostępnym na stronie internetowej: https://www.bytom.com.pl/.
2. Definicje:
o Oferent – VRG SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10 (31-462), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 675-000-03-61, REGON 351001329.
o Przyjmujący Ofertę Promocyjną – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i legitymuje się zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (chyba że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która dokonując zakupów w E-sklepie przyjmuje Ofertę Promocyjną, akceptując Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej.
o Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
o Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
o Oferta Promocyjna – przygotowana przez Oferenta oferta sprzedaży produktów marki Bytom dostępnych w E-sklepie, na zasadach określonych w Warunkach skorzystania z Oferty Promocyjnej.
o Produkty promocyjne – wszystkie produkty marki Bytom, objęte Ofertą Promocyjną dostępne w E-sklepie Bytom w okresie obowiązywania Oferty promocyjnej.
o E-sklep – sklep internetowy Oferenta dostępny pod adresem: http://www.bytom.com.pl/;
o Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej – niniejszy dokument.

§ 2 Warunki Oferty Promocyjnej oraz czas jej obowiązywania.

1. Oferta Promocyjna obowiązuje od dnia 16 września 2021 roku do dnia 19 września 2021 roku.
2. Przyjmujący Ofertę Promocyjną uprawniony jest do zakupu wybranych Produktów promocyjnych z rabatem w wysokości 30% od bazowej ceny sprzedaży danego Produktu.
3. Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami lub ofertami promocyjnymi ani rabatami udzielonymi przez Oferenta.
4. Rabat w wysokości 30% zostanie naliczony po dodaniu Produktów promocyjnych do koszyka oraz wpisaniu w oznaczonym miejscu kodu rabatowego komunikowanego w ramach akcji Rabater Days.
5. Przyjęcie Oferty Promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją Warunków skorzystania z Oferty Promocyjnej.
6. Przyjmujący Ofertę Promocyjną może nabyć dowolną liczbę Produktów promocyjnych. Produkty promocyjne można dowolnie łączyć.

§ 3. Zasady zwrotu Produktów promocyjnych zakupionych w ramach Oferty Promocyjnej w E-sklepie.

1. Zwroty Produktów promocyjnych zakupionych w E-sklepie odbywają się na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta oraz w Regulaminie e-sklepu.
2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w ramach skorzystania z Oferty Promocyjnej, Przyjmującemu Ofertę Promocyjną zwracana jest cena za Produkty Promocyjne rzeczywiście przez niego uiszczona.
3. Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej nie naruszają ani nie ograniczają praw Przyjmujących Ofertę Promocyjną z tytułu rękojmi.

§ 4. Zasady reklamacji.

1. Reklamacje związane z przyjęciem Oferty Promocyjnej winny być zgłaszane na adres korespondencyjny Oferenta lub na adres poczty elektronicznej: e-sklep@bytom.com.pl z dopiskiem „Reklamacja”.
2. Reklamacja powinna zawierać:
o imię, nazwisko i dokładny adres Przyjmującego Ofertę Promocyjną, adres e-mail,
o dokładny opis i powód reklamacji,
o wskazanie w jaki sposób Oferent powinien poinformować Przyjmującego Ofertę Promocyjną o decyzji w sprawie reklamacji (pisemnie na adres wskazany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej).
3. Oferent ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje o tym Przyjmującego Ofertę Promocyjną pisemnie na adres podany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej według wyboru Przyjmującego Ofertę Promocyjną.

§ 5. Postanowienia końcowe.

1. Treść Warunków skorzystania z Oferty Promocyjnej jest dostępna na stronie E-sklepu.
2. Oferent oświadcza, że Oferta Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
3. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
4. Oferta Promocyjna wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.