Regulamin oferty promocyjnej "Środy z Bytom - Dodatkowe -20% na wszystko przy zakupie min. 2 sztuk" dla Klientów z Aplikacją Mobilną

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Poniżej przedstawione zostały warunki skorzystania z oferty promocyjnej: „Środy z Bytom - Dodatkowe -20% na wszystko przy zakupie min. 2 sztuk" dla Klientów z aplikacją mobilną, realizowanej w E-sklepie dostępnym na stronie internetowej: https://www.bytom.com.pl/.
2. Definicje:
o Oferent – VRG SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10 (31-462), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 675-000-03-61, REGON 351001329, jako właściciel marki Bytom.
o Przyjmujący Ofertę Promocyjną – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i legitymuje się zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (chyba że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która dokonując zakupów w E-sklepie przyjmuje Ofertę Promocyjną, akceptując Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej.
o Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
o Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
o Oferta Promocyjna – przygotowana przez Oferenta oferta sprzedaży produktów marki Bytom dostępnych w E-sklepie z poziomu aplikacji mobilnej Bytom Klub, na zasadach określonych w Warunkach skorzystania z Oferty Promocyjnej.
o Produkty promocyjne – wszystkie produkty marki Bytom, objęte Ofertą Promocyjną dostępne w E-sklepie Bytom w okresie obowiązywania Oferty promocyjnej.
o E-sklep – sklep internetowy Oferenta dostępny pod adresem: http://www.bytom.com.pl/;
o Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej – niniejszy dokument.

§ 2 Warunki Oferty Promocyjnej oraz czas jej obowiązywania.

1. Oferta Promocyjna obowiązuje cyklicznie w każdą środę począwszy od dnia 16 stycznia 2024 roku od godziny 16:30 do odwołania.
2. Z Oferty można skorzystać we wszystkich stacjonarnych sklepach firmowych Bytom na terenie Polski, z wyłączeniem outletów ("Salony") oraz w sklepie internetowym dostępnym na stronie http://www.bytom.com.pl/, przy czym zakup musi być dokonany z poziomu aplikacji. Lista salonów jest dostępna na stronie internetowej https://bytom.com.pl/salony-stacjonarne.
3. Oferta obejmuje wszystkie produkty - dostępne w sprzedaży w Salonach Bytom oraz w sklepie internetowym. Rabat naliczany jest od aktualnej ceny.
4. Oferta skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 1 k.c., którzy w okresie obowiązywania Oferty spełnią łącznie poniższe warunki:
4.1. zainstalują na swoim urządzeniu mobilnym (smartfonie lub tablecie) z systemem Android, iOS lub Windows aplikację mobilną Bytom Klub oraz
4.2. dokonają w jednym z Salonów okazując aplikację mobilną Bytom Klub lub w sklepie internetowym z poziomu aplikacji , transakcji w postaci zakupu min. 2 produktów o których mowa w pkt. 3 powyżej
6. Przyjmujący Ofertę spełniający warunki, o których mowa w pkt. 3 powyżej, jest uprawniony do zakupu produktów objętych Ofertą Promocyjną. Aby otrzymać rabat 20% Przyjmujący Ofertę musi dokonać zakupu min. 2 produktów biorących udział w Ofercie Promocyjnej. Rabat wynikający z oferty zostanie naliczony automatycznie w koszyku na każdy z produktów.
7. Przyjmujący Ofertę nie może równocześnie skorzystać z rabatów udzielanych w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Oferenta, jak również z innych ofert promocyjnych, obowiązujących w Salonach w czasie trwania Oferty. W przypadku obowiązywania innych ofert w okresie trwania Oferty, Przyjmujący Ofertę ma prawo wyboru, z której oferty chce skorzystać.

§ 3. Zasady zwrotu Produktów promocyjnych zakupionych w ramach Oferty Promocyjnej w E-sklepie.

1. Zwroty Produktów promocyjnych zakupionych w E-sklepie odbywają się na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta oraz w Regulaminie e-sklepu.
2. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w czasie obowiązywania Promocji w Sklepie internetowym w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, tj. jednego lub kilku (ale nie wszystkich) z produktów składających się na zestaw, uznaje się, że Uczestnik Promocji odstępuje od udziału w Promocji w zakresie zwróconych produktów. Uznaje się jednocześnie, że Uczestnik Promocji nie odstępuje od udziału w Promocji w zakresie nie zwróconych produktu/ów z zakupu (stwierdzonego jednorazowym paragonem). Wówczas Organizator dokonuje ponownego przeliczenia ceny zakupionych towarów (nie uwzględniając produktów zwróconych), zgodnie z zasadami Promocji, i zwraca różnicę po przeliczeniu, o ile ma wartość dodatnią. W razie ujemnej różnicy, Uczestnik Promocji zobowiązany jest dopłacić niedopłatę w terminie 7 dni od dnia zwrotu.
3. Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej nie naruszają ani nie ograniczają praw Przyjmujących Ofertę Promocyjną z tytułu rękojmi.

§ 4. Zasady reklamacji.

1. Reklamacje związane z przyjęciem Oferty Promocyjnej winny być zgłaszane na adres korespondencyjny Oferenta lub na adres poczty elektronicznej: e-sklep@bytom.com.pl z dopiskiem „Reklamacja”.
2. Reklamacja powinna zawierać:
o imię, nazwisko i dokładny adres Przyjmującego Ofertę Promocyjną, adres e-mail,
o dokładny opis i powód reklamacji,
o wskazanie w jaki sposób Oferent powinien poinformować Przyjmującego Ofertę Promocyjną o decyzji w sprawie reklamacji (pisemnie na adres wskazany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej).
3. Oferent ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje o tym Przyjmującego Ofertę Promocyjną pisemnie na adres podany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej według wyboru Przyjmującego Ofertę Promocyjną.

§ 5. Postanowienia końcowe.

1. Treść Warunków skorzystania z Oferty Promocyjnej jest dostępna na stronie E-sklepu.
3. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
4. Oferta Promocyjna wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.