Regulamin oferty promocyjnej „Promocja urodzinowa”

1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Promocja urodzinowa” („Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, o kapitale zakładowym w wysokości 49.122.108,00  złotych, opłaconym w całości, NIP: 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”). 
2. Okres trwania Promocji: od 17.03.2023 r. do odwołania. Odwołanie następuje ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym podjęta jest decyzja o odwołaniu Promocji. 
3. Miejscem Promocji są sklepy Bytom na terenie całej Polski z wykluczeniem sklepów outletowych (,,Sklepy”) oraz sklep internetowy działający pod adresem www.bytom.com.pl. („Sklep internetowy”). Lista Sklepów  dostępna jest na stronie internetowej: www.bytom.com.pl. 
4. Promocja dotyczy artykułów dostępnych w sprzedaży w Sklepach lub w Sklepie internetowym - („Produkty”). 
5. W Promocji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, które:
a) w okresie obowiązywania Promocji zainstalują na swoim urządzeniu mobilnym (smartfonie lub tablecie) z systemem Android, iOS lub Windows aplikację mobilną Bytom, przystąpią do programu lojalnościowego Organizatora pod nazwą „Bytom Klub”; w którym wprowadzą swoją datę urodzin i otrzymają dedykowaną wiadomością z unikalnym kodem rabatowym („Kod Rabatowy”), 
b) są członkami programu lojalnościowego Organizatora pod nazwą „Bytom Klub” i posiadają zainstalowaną aplikację mobilną Bytom, w której wprowadzą swoją datę urodzin 
- a następnie dokonają zakupu Produktów, o których mowa w pkt. 4 powyżej, w dowolnym Sklepie lub Sklepie internetowym („Uczestnik Promocji”). 
6. Kod rabatowy, będący jednym z warunków skorzystania z rabatu, będzie aktywny w okresie od: 7 dni przed datą urodzin Uczestnika Promocji; do: 14 dni po dacie urodzin Uczestnika Promocji i może zostać wykorzystany jednorazowo. 
7. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 5 powyżej, jest uprawniony do otrzymania rabatu według zasad określonych poniżej, na zakupy dokonane w ramach Promocji. Rabaty liczone są od cen sprzedaży Produktów i Usług. Uczestnik Promocji przy zakupie Produktów otrzyma rabat w wysokości 10% (rabaty wynikające z posiadania karty i z niniejszej Promocji nie sumują się).
8. W przypadku wybranych promocji określonych przez Organizatora, rabat, o którym mowa w pkt. 7 powyżej może nie być łączony z innymi promocjami/rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży. W przypadku obowiązywania w okresie trwania Promocji innych promocji (w tym zniżek), Uczestnicy Promocji mają prawo wyboru czy wszyscy korzystają z rabatu, o którym mowa w pkt. 7 powyżej, czy uczestniczą w innej promocji.
9. Rabat, o którym mowa w pkt. 7 powyżej  nie łączy się rabatem udzielanym w programie lojalnościowym Organizatora pod nazwą „Bytom Klub”. Uczestnik Promocji wybiera jeden rabat. 
9. Uczestnicy Promocji nie mogą dokonywać płatności za towary objęte Promocją za pomocą punktów zgromadzonych z tytułu przynależności do programu lojalnościowego Organizatora „Bytom Klub”. 
10. Uczestnicy Promocji nie mogą wielokrotnie brać udziału w Promocji w okresie jej obowiązywania. 
11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.bytom.com.pl i w Sklepach. 
13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia. 
14. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17.03.2023 r. 

Kraków, dnia 10 marca 2023 r.  
Organizator